Бюлер Федор Андреевич

Значение слова Бюлер Федор Андреевич по словарю Брокгауза и Ефрона:
Бюлер Федор Андреевич (барон) — ученый; ум. в 1896 г.

Бюлах    Бюлер Федор Андреевич    Бюлер, баронский род