жанетизация

Значение слова жанетизация по словарю медицинских терминов:
Жанетизация - см. Жане метод.

жажда воздуха    жанетизация    жаргонафазия